چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٩

مددکاری

مددکاری اجتماعی در طبقه اول ساختمان اداری واقع شده است.

مسئول واحد مددکاری: خانم الناز لرکی

تلفن مستقیم : 2- 33222291

تلفن داخلی:

معرفی واحد

واحد مددکاری بیمارستان شهید رجایی با هدف کمک به بیمار و خانواده آنان و با تکیه بر توانایی ها و استفاده از منابع موجود با رعایت اصل راز داری حرفه ای برای حل مشکل یا رفع نیاز مددجویان اقدام کرده تا مددجویان به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست پیدا کنند.

فعالیتهای واحد: 

1-برقراری ارتباط حرفه ای با بیماران و همراهان وی و ارائه خدمات مشاوره ای به آنان به منظور کاهش اضطراب و دریافت اطلاعات لازم درمورد مشکلات اجتماعی و خانوادگی آنها(تعامل با بیمار و خانواده)

2- هماهنگی با تیم درمان در خصوص رفع مشکلات بیماران مراجعه کننده و یا همراهان آنان (تعامل با اعضای درمان)

 3- ارائه خدمات مشاوره ،ارجاع و پیگیری امور بیمه ای سرپایی و بستری (تعامل با بیمه خدمات درمانی ،تأمین اجتماعی ،کمیته امداد روستای و...)  

4- راهنمایی و معرفی بیماران و خانواده آنان جهت استفاده از امکانات پزشکی و توانبخشی و حمایتی سایر مراکز با در نظر گرفتن محل سکونت آنها (تعامل با بیمارستانها ،مراکز بهزیستی ،کمیته امداد امام خمینی (ره)و...)

5- مصاحبه و مساعدت مالی و ثبت در رایانه برای بیمارانی که جهت پرداخت هزینه های سرپایی فاقد بضاعت مالی می باشند

ب- دوره بستری

1-مراجعه روزانه به بخش ها و اورژانس بیمارستان با هدف مورد یابی و پیگیری های لازم

2- تعهد پرونده بیماران بستری که فاقد بضاعت مالی ،بیمه و یا بدون همراه و ارجاعی از اورژانس اجتماعی و یا مقام قضایی باشند.

3- ارزیابی اجتماعی مددجویان و ثبت مسائل و مشکلات آنها از طریق ارتباط و مصاحبه با بیمار و خانواده با رعایت اصل رازداری حرفه ای (ثبت در دفتر اطلاعات بیماران نیازمند)

4-برقراری ارتباط با سایر موسسات درمانی ،بهداشتی ،آموزشی ،اجتماعی و حمایتی جهت استفاده از امکانات و تسهیلات آنان به منظور نیازهای بیماران و خانواده آنها

5- مصاحبه با بیماران و خانواده به منظور افزایش آگاهی و جلب همکاری آنان در پیشبرد روند درمان

6- ایفای نقشهای رابط و case study به منظور تقویت ارتباط و هماهنگی تیم درمان با خانواده و سایر نهادهای اجتماعی

7- همکاری با تیم درمان در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی برای بیماران مزمن اعصاب و روان

8- شرکت در ویزیت اساتید به عنوان یکی از اعضای تیم درمان رابط بین بیماران و خانواده

9- تهیه و ارائه گزارش از وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی مددجویان برحسب درخواست مراجع قضایی ،سازمان بهزیستی ،کمیته امداد و غیره...

10- تعامل با سایر بیمارستانها دانشگاهی و مراکز غیره دانشگاهی جهت تعیین نوبت مشاوره و سایر خدمات پاراکلینیکی و اعلام وقت به بخش و اعلام به خانواده جهت مراجعه و حضور و همراهی بیمار در ساعت مقرر

11- تعامل با کمیساریای سازمان ملل متحد و موسسه ایراک ،اورژانس اجتماعی ،زندان ،مرکز مداخله در بحران ،مرکز کاهش آسیب زنان ،MSF ،ستاد پذیرش بیماران مزمن روان ،دادسراها ،کلانتری ،پزشکی قانونی ،کمیته امداد امام خمینی ،هلال احمر

12- پیگیری شناسائی و تعیین هویت بیماران مجهول الهویه و بی سرپرست (تعامل با کلانتری و دادسرای ویژه سرپرستی)

13- مکاتبه ،مراجعه و ارسال مدارک به خیرین

14- مکاتبه با کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت اسکان بیماران  تهیه بلیط برای بیمار

15- مکاتبه با کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت تهیه بلیط برای بیمار و یا خانواده جهت بازگشت به شهرستان محل اقامت

16- پیگیری و پاسخ به نامه های ارسالی از سوی بهزیستی ،دادسرا ،کلانتری ،پزشکی قانونی در خصوص اعلام هرگونه نتیجه بستری بیمار(در مواردی تعامل با پزشک معالج)

17- ثبت و ضبط اسناد و مدارک بیماران بستری بدون همراه و ارجاعی از مراجع قضایی

18- بررسی وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی بیمار و همکاری تیم درمان جهت تشخیص لزوم نگهداری بیماران مزمن روان در بخش های نگهداری تحت پوشش سازمان بهزیستی (تعامل با مرکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی)

19- آگاه سازی خانواده های متقاضی ترخیص یا رضایت شخصی جهت اطلاع از عواقب ترخیص بدون دستور پزشک معالج و قطع درمان و ارائه توصیه های لازم جهت لزوم پیگیری درمان در خارج از بیمارستان

20- شناسایی منابع موجود در جامعه و بهره گیری از آن به نفع بیماران و خانواده آنان(تعامل با بهزیستی خیرین کمیته امدادو ...)

21- مستند سازی فعالیت ها و مکاتبات

22- شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی

ج- زمان ترخیص و پس از آن

1- پیگیری فرآیند ترخیص بیماران با تشخیص تیم درمان و آماده سازی بیماران جهت ترخیص از بیمارستان(مصاحبه و مذاکره با خانواده ،اعلام ترخیص بیمار)

2- کمک در جهت رفع مشکلات موجود در خانواده بیمار و ایجاد زمینه پذیرش وی در کانون خانواده (خانواده هایی که از ترخیص بیمار خود داری کرده و به نوعی پاسخگوی تماسها و پیگیری مددکار نیستند)

3- بررسی مواقع قانونی ترخیص بیماران (تعامل با اداره سرپرستی ،دادسرا ،کلانتری)

4- بررسی وضعیت اقتصادی و مالی بیماران به منظور نظارت بر میزان پرداخت هزینه های درمانی (تعامل با خیرین ،کمیته امداد ،سازمان بهزیستی)

5- نظارت بر فرآیند ترخیص بیمار با بخشهای بستری جهت تحویل آنها به خانواده ،سایر افراد حقیقی و حقوقی مجاز

6- تأیید فرم مدد برگ تکمیل شده و ارسال آن جهت تأیید نهایی به مقام مافوق

د- وظایف واحد مدد کاری در رابطه با بیمارستان و پیشبرد اهداف درمانی

1- ارائه نظرات و پیشنهادات جهت ارتقاء کیفی خدمات واحد مدد کاری اجتماعی به مقام مافوق

2- همکاری در جلب مشارکت مؤسسات و نهادهای مرتبط در خصوص دریافت خدمات بهداشتی درمانی و بهره گیری مناسب از آنان جهت حل مشکلات بیماران(تعامل با سازمان ها و ادارات بهزیستی ،کمیته امداد ،خیرین)

3- شرکت فعال در جلسات هماهنگی متشکله در واحد مددکاری به منظور بررسی مشکلات موجود

4- ارائه گزارشات ماهانه و یا موردی مربوط به فعالیتهای واحد مددکاری به مقام مافوق

5- انجام سایر امور محوطه در رابطه با حرفه مددکاری از طریق مقام مسئول

6- شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت و جلسات و همایشهای مرتبط