سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

تعرفه های هتلینگ بخش اعصاب وروان بیمارستان شهید رجایی یاسوج

نام خدمت

هزینه ( به ریال)

تخت

1266000

ویزیت ترخیص متخصص

285600

ویزیت روزهای بعد از متخصص

428400

مشاوره

761600

(شوک درمانی)ectهرجلسه

180800

مصاحبه درمانی روانپزشک

761600

خانواده درمانی تا 30 دقیقه

856800

تعرفه های هتلینگ بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید رجایی یاسوج

نام خدمت

هزینه ( به ریال)

تخت

1266000

ویزیت ترخیص متخصص

285600

ویزیت روزهای بعد از متخصص

428400

شیمی درمانی هر جلسه داخل وریدی

1618400

شیمی درمانی هر جلسه زیر جلدی

342720

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.