چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧

مدیر خدمات بیمارستان: سجاد محسنیان

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.