چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧

مدیر امور مالی: سجاد حسینیان

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.