سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

ارزشهای بیمارستان
بیمارستان شهید رجایی یاسوج خود را در مقابل دانشجویان و سایر ذینفعان مسئول دانسته و پایبند به اصول زیر می باشند.
• تعهد به رعایت اخلاق حرفه ای
• احترام به حقوق بیماران ،دانشجویان و کارکنان
• تعهد به رعایت بالاترین استانداردهای عملی
• حفظ ایمنی بیمار و ارائه دهندگان خدمت
• حفظ محرمانگی اطلاعات
• صداقت و نظم و انظباط در محیط کاری
• پاسخگویی به نیاز مراجعین به صورت عادلانه و اخلاقی در کمترین زمان ممکن
تعریف شکایت
• هرگونه گزارش که مربوط به برآورده نشدن یک خواسته یانیاز باشد.
• عدم اجرای صحیح یک روش یا دستور العمل کاری

• سهل انگاری در نگهداشت و سوء استفاده از اموال مشتری
• عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع
• ارتباط غیرحرفه ای
که در آن درخواست بر طرف شدن موضوع از طرف مشتری قید شده باشد شکایت نامیده می شود.
دریافت شکایت
به منظور افزایش رضایتمندی بیماران و لزوم رعایت حقوق گیرندگان خدمت در این مرکز و شناسایی حوزه های قابل بهبود ،دریافت شکایات از طریق روش های زیر انجام می پذیرد:
• صندوق های رسیدگی به شکایات نصب شده در بیمارستان
• شکایات تلفنی
• شکایات حضوری در دفتر رسیدگی به شکایات
• دفتر رسیدگی به شکایات : دفتر پرستاری
• شماره تماس دفتر رسیدگی به شکایات :
2 -33222291
• مسئول رسیدگی به شکایات : خانم حلیمه صالحی نحوه دسترسی به صندوقهای رسیدگی به شکایات

صندوقهای رسیدگی به شکایات در محل های پرتردد مراجعین ازجمله اورژانس ، ورودی بخش مردانو ورودی بخش زنان و ورودی بخش شیمی درمانی بیمارستان قابل دسترس میباشد.
فرمهای رسیدگی به شکایات و بروشورهای
رسیدگی به شکایات در کنار صندوق رسیدگی به شکایات قرارداده شده است.

روند رسیدگی به شکایات

1- شکایات تلفنی در دفتر رسیدگی به شکایات توسط مسئول رسیدگی به شکایت یا جانشین وی به صورت تلفنی از مسئول واحد پیگیری شده و از شاکی خواسته میشود طی تماس تلفنی نتیجه را پیگیری کند. در صورت عدم حل و فصل شکایت از شکایت کننده در خواست میشود طی مراجعه حضوری به دفتر رسیدگی به شکایت فرم رسیدگی به شکایت را تکمیل نماید.
2- شکایت حضوری به دفتر رسیدگی به شکایات از طریق تکمیل فرم رسیدگی به شکایت توسط مراجعه کننده و تحویل فرم تکمیل شده به مسئول رسیدگی به شکایات یا جانشین وی صورت گرفته و به صورت تلفنی پیگیری میشود.

3- فرم های شکایات جمع آوری شده از طریق صندوق رسیدگی به شکایت ،از نظر موضوع توسط مسئول رسیدگی به شکایات دسته بندی شده وبر اساس فوریت جهت اقدام به مسئول واحد مربوطه ارسال میشوند.
4- شکایات مکتوب ارجاع شده به دفتر رسیدگی به شکایات هم ضمیمه فرم اصلی شکایات شده واز نظر موضوع توسط مسئول رسیدگی به شکایات دسته بندی شده و بر اساس فوریت جهت اقدام مسئول واحد مربوطه ارسال میشوند.
5- مسئول واحد ظرف مدت تعیین درخصوص شکایت گزارشات خود را به مسئول رسیدگی به شکایت ارائه مینمایند.
6- گزارشات دریافت شده از سوی مسئولین واحد توسط مسئول رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار گرفته و در صوت لزوم از افراد خواسته میشود تا جهت توضیحات در دفتر رسیدگی به شکایات حضور یابند.
7- پس از بررسی صحت اقدامات انجام شده توسط مسئول رسیدگی به شکایات فرم های رسیدگی به شکایات تحویل رئیس بیمارستان میشود تا مطابق با دستور ایشان اقدامات بعدی صورت گیرد.

8- گزارش نتایج پیگیری به فرد شاکی به صورت تلفنی یا حضور توسط مسئول رسیدگی به شکایات اطلاع رسانی میشود.
9- مواردی از شکایات که جهت تصمیم گیری نیاز به طرح در کمیته های بیمارستانی داشته باشد با تأیید رئیس بیمارستان و مسئول رسیدگی به شکایات در کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان مطرح میشود.
10- در صورت نیاز به انجام اقدامات مسئول واحد پیگیریهای لازم را انجام و سپس نتیجه را به دفتر رسیدگی به شکایات اعلام مینمایند.
11- کلیه مستندات مربوط به شکایت نزد مسئول رسیدگی به شکایات بایگانی میشود.

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.