سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

مسئول اعتبار بخشی بیمارستان: محبوبه سلیمانی

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.