سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

مدیر خدمات پرستاری :حلیمه صالحی سروک

تحصیلات : کارشناس پرستاری

شرح شغل :
مدير خدمات پرستاي درمراكز بهداشتي ، درماني وتوانبخشي پرستاري است كه باداشتن ضوابط مصوبه وزارت متبوع اداره واحد پرستاري رابعهده دارد.


شرح وظايف ومسئوليتها :
1. برنامه ريزي درزمينه هاي ارتقاء كيفي وبهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان
2. گردآوري اطلاعات از :
3. مركز شامل : نمودار سازماني مصوب ، هدف ،نوع فعاليت ، گزارشات ماهيانه وساليانه گزارش حسابرسي پرستاري پرونده‌هاي كاركنان ، مصاحبه با كاركنان
4. مددجويان: برحسب نوع بستري ، نياز مراقبتي ، خدمات ارائه شده.
5. منابع شامل نيروي انساني (پرستاران ، بهياران كمك بهياران تكنسينها و كاردان هاي اطاق عمل وهوشبري وساير كادر وابسته )/ ساختار فيزيكي/ امكانات وتجهيزات
6. تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، درازمدت ) مبتني برنيازها جهت تامين ، حفظ وارتقاء سطح سلامت ورفاه اجتماعي مددجو / بيمار باتوجه به خط مشي هاي مركز متبوع وپيشنهاد به مقامات ذيربط
7. تعيين خط مشي واتخاذ روشهاي مناسب وتعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر
8. برنامه ريزي جهت تشكيل وشركت دركميته هاي خاص باشرح وظايف مدون(آموزشي ، پژوهشي ،كنترل ونظارت كنترل عفونت و ….)
9. ارائه راهكار بهينه به مسئول وايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر .
10. ايجاد هماهنگي ومشاركت فعال دربرنامه ريزي هاي بهداشتي درماني وتوانبخشي مركز .
11. ايجاد هماهنگي دربرنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروههاي پرستاري
12. تعيين وپيشنهاد بودجه مورد نياز واولويت بندي آنها جهت اجراي برنامه‌هاي پرستاري
13. انجام برنامه ريزي وهمكاري باساير واحدهاي ذيربط درجهت ارتقاء دانش ومهارت حرفه‌اي كاركنان پرستاري
14. ارائه راهكارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط
15. تعيين حدود وانتظارات وعوامل عملكردي دررده هاي مختلف شغلي باتوجه به امكانات وشرح وظايف مصوب
16. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري
17. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري
18. پيشنهاد ومصاحبه باداوطلبان وانتخاب افراد صلاحيت دار ومعرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري
19. پيشنهاد انتصاب وانتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركزي آنها به كارگزيني جهت به كارگيري
20. تصميم گيري درمورد مرخصي ها ، ماموريتها و كاركنان گروه پرستاري
21. رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط درجهت تحقق اهداف گروه پرستاري
22. ارائه الگوي مناسب پرستاري بابرقراري ارتباط موثر/ عملكرد مطلوب/ حسن رفتار شغلي و…..
23. اتخاذ تدابير لازم وارائه راهكارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش دركاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري
24. تشكيل واداره جلسات اختصاصي و ويژه درجهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره‌مندي از فن آوريهاي علمي حل مسئله
25. تامين نيازهاي آموزش كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها .
26. رسيدگي و پيگيري مشكلات كاركنان گروه پرستاري
27. نظارت و كنترل كيفيت مراقبت پرستاري براساس استانداردها تعيين شده با استفاده از ابزارهاي مناسب (چك ليست و ….)
28. نظارت برحسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان پرستاري
29. بررسي آماري از برآيند خدمات پرستاري شامل حوادث ، آمارمرگ ومير و سوء مراقبت ورفتار ، عفونتهاي ثانويه و ….
30. نظارت برارزشيابي مستمر عملكرد كاركنان پرستاري درطول سال
31. بازديد مستمر ازواحدها درشيفتهاي مختلف
32. ارزشيابي، برنامه هاي تعيين شده مبتني برهدف مركز و گزارش عملكرد
33. بررسي سطح رضايت مندي بيمار ، مددجو ، خانواده ، كاركنان و ...

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.