سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

مدیر داخلی بیمارستان: بهمن دستنبوی

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.